Kontakt mig venligst for en uforpligtende on-line demo
kontaktperson
telefon
e-mail
firmanavn

Standardbetingelser

Dateret 1. januar 2011

1.

Generelt

1.1

toolkitplus.mysolutionspace.dk (herefter "Websitet") er ejet og drives af MySolutionSpace ApS, CVR-nr. 34463689, Lyfa Parken, Måløv Byvej 229, 2760 Måløv (herefter "Udbyderen").

 

1.2

Nærværende vilkår er gældende for den service Udbyderen på Websitet stiller til rådighed for kunder. Ved accept af disse vilkår indgås bindende aftale på nedenstående vilkår mellem Udbyderen og den accepterende kunde (herefter ”Kunden”)

 

2.

Beskrivelse af service

2.1

Den på Websitet udbudte service er en webbaseret løsning til udarbejdelse af tilbud (beregning og tilbudsbrev) (herefter ”Servicen”).
Servicen, og de for Servicen gældende minimumskrav til Kundens internetbrowser og krævet standardprogrammel, herunder Microsoft Office-produkter, er nærmere beskrevet i de til Servicen knyttede produktbeskrivelser på Websitet.

 

2.2

Licenser til tredjepartsprodukter er ikke omfattet af Servicen.

 

3.

Betingelser for adgang til og betaling for Servicen

3.1

Kunden oprettes på Servicen med en kundeprofil og én administratorbruger. Kunden opretter herefter selv yderligere brugere på Servicen. Kunden skal ved oprettelse af sådan kundeprofil og brugerprofiler sikre, at oplysninger om Kunden og brugerne er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Kunden har pligt til løbende at holde oplysninger om sig selv og sine brugere opdaterede således, at disse til stadighed er korrekte og fuldstændige.

 

3.2

De til enhver tid aktuelle priser for Servicen fremgår på Websitet. Regulering af pris sker i henhold til punkt 11.1.
Alle priser er angivet uden moms.

 

3.3

Kunden faktureres årligt forud for adgang til Servicen på baggrund af det højeste antal registrerede brugere
der har været oprettet i perioden forud for faktureringen. Første fakturering sker på baggrund af det af Kunden oplyste antal brugere. Kunden kan ikke kræve forudbetalinger tilbagebetalt uanset om Kunden måtte stoppe eller nedgradere sin brug af Servicen i den forudbetalte periode.

 

3.4

Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadato. Enhver betalingsforsinkelse er en væsentlig misligholdelse af nærværende vilkår.

 

3.5

I tilfælde af forsinket betaling, finder rentelovens regler om renter og gebyrer anvendelse.

 

4.

Beskyttelse af personoplysninger om Kunden

4.1

Udbyderen kan behandle personoplysninger om Kundens brugere af Servicen som Kundens brugere selv angiver ved brug af Servicen. Alene sådanne personoplysninger som Kundens brugere selv konkret og udtrykkeligt angiver ved brug af Servicen vil blive behandlet. Der indsamles således ikke personoplysninger uden Kundens brugeres viden herom. Eventuel indsamling af personoplysninger sker endvidere kun i det omfang sådan indsamling er nødvendig for at kunne levere Servicen tilKunden og Kundens brugere.

 

4.2

Eventuelle oplysninger, der indsamles om Kundens brugeres adfærd på Websitet og om Kundens brugeres benyttelse af Servicen, kan anvendes til markedsundersøgelser eller til statistiske formål. Opbevares sådanne oplysninger til førnævnte formål, vil disse i givet fald blive anonymiseret.

 

4.3

Websitet kan benytte cookie-teknologi. Cookies lagres lokalt på Kundens computer af Kundens browser og giver Udbyderen mulighed for at se blandt andet hvilke sider, Kunden tidligere har besøgt, m.v. Formålet hermed er at yde en bedre service til Kunden. Cookies indeholder ikke personoplysninger om Kundens brugere, og den indsamler eller videresender ikke informationer om Kunden eller Kundens brugere til Udbyderen eller tredjemand.

 

5.

Fortrolighed og sikkerhed

5.1

Servicen er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene Kunden har adgang til Kundens profil og data på Servicen.
Udbyderen har dog adgang til Kundens profil, data, oplysninger og materiale således, at Udbyderen kan servicere Kunden, sikre Websitets drift og agere i tilfælde af Kundens eller tredjemands misbrug af Servicen eller Websitet.

 

5.2

Kunden har pligt til at oprette og benytte en sikker adgangskode. Det er Kundens pligt at holde adgangskoden hemmelig, og Kunden har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved anvendelse af log-in med Kundens brugernavn og adgangskode.

 

5.3

Kunden er forpligtet til straks at oplyse Udbyderen om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode eller andre sikkerhedsbrud.

 

5.4

Alle oplysninger og alt indhold, som Kunden lægger på Websitet i forbindelse med brug af Servicen, behandles fortroligt.

 

5.5

Websitet beskyttes af Udbyderen mod virusangreb, hackerangreb og lignende sikkerhedsangreb med normalt sikkerhedsprogrammel, der løbende holdes opdateret. Udbyderen er dog ikke herudover ansvarlig for eventuelle sikkerhedsbrist eller konsekvenser heraf.

 

6.

Kundens anvendelse af Servicen

6.1

Kunden anerkender at være ansvarlig for alt indhold, som Kunden lægger på Websitet i forbindelse med Servicen. Kunden skal således sikre, at indhold, som Kunden lægger på Websitet, ikke krænker tredjemands rettigheder, samt at indholdet og brug heraf ikke overtræder persondataloven, markedsføringsloven og/eller anden lovgivning.

 

6.2

Udbyderen kontrollerer som udgangspunkt ikke indhold, som lægges på Websitet i forbindelse med Kundens benyttelse af Servicen.
Udbyderen er dog berettiget hertil og er endvidere berettiget til uden varsel at slette indhold, fjerne Kundens adgang og ophæve aftalen med Kunden, hvis indhold, som Kunden har lagt på Websitet i forbindelse med Kundens benyttelse af Servicen, er ulovligt.

 

6.3

Kunden er uberettiget til at forsøge at skaffe sig adgang til dele af Websitet eller Servicen, som Kunden ikke som udgangspunkt har adgang til eller som er en del af Servicen, herunder underliggende databaser og lignende. Kunden er endvidere uberettiget til at benytte Servicen på måder eller til formål som ligger uden for Servicens anvendelsesområde, såfremt sådan benyttelse måtte medføre tekniske, praktiske eller retslige problemer for Udbyderen eller tredjemand.

 

7.

Immaterielle rettigheder

7.1

Websitets indhold, herunder blandt andet tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner, software og andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af Websitet, kan være beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret, designret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Alt materiale, som ikke er lagt på Websitet af Kunden, tilhører Udbyderen.
Uautoriseret brug af sådant materiale kan være i strid med Udbyderens rettigheder. Kunden og/eller tredjemand er uberettiget til at ændre, kopiere, gengive, fremvise, fremføre eller på anden måde offentliggøre eller sprede Udbyderens materiale helt eller delvist.

 

8.

Skadesløsholdelse

8.1

Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Udbyderen for ethvert tab, Udbyderen måtte lide som følge af Kundens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af Servicen, herunder tab, som Udbyderen måtte lide som følge af indhold, som Kunden har lagt på Websitet i forbindelse med Kundens benyttelse af Servicen.

 

9.

Ansvarsfraskrivelse

9.1

Brug af Websitet og Servicen sker på Kundens eget ansvar. Servicen stilles til rådighed, som den er og forefindes. I videst muligt omfang under gældende lovgivning fraskriver Udbyderen sig enhver garanti, eksplicit eller implicit, for tilfredsstillende kvalitet, adgang og egnethed til bestemte formål.

 

9.2

Udbyderen garanterer alene, at Servicens funktioner lever op til beskrivelserne af Servicen, og således ikke, at Servicen opfylder særlige Kundekrav eller forventninger. Udbyderen indestår for, at Servicen leveres med høj professionalisme, herunder at eventuelle fejl vil blive søgt udbedret hurtigst muligt, men kan ikke garantere, at Servicen leveres kontinuerligt, rettidigt eller fejlfrit, at resultaterne af Servicen vil være nøjagtige eller pålidelige, eller at eventuelle fejl i Servicen vil blive rettet.

 

9.3

Det er til enhver tid kundens ansvar at opsætningen af Servicen er korrekt, herunder at tilbudsskabeloner er opsat efter og fungerer efter  Kundens ønske. Dette gælder også ved tilbudsskabeloner som er udviklet og lagt på Servicen af Udbyderen for Kunden.

 

10.

Ansvarsbegrænsning

10.1

Udbyderen er ikke ansvarlig for tidstab, tabt fortjeneste, tab af data, tab af goodwill, indirekte tab eller følgeskader. Udbyderens ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det mindste af følgende to beløb: (i) Et beløb svarende til det af Kunden faktisk betalte i 12-måneders perioden forud for den skadevoldende handling, eller (ii) DKK 50.000,-.

 

11.

Ændring af vilkår og priser

11.1

Vilkår og priser kan af Udbyderen til enhver tid opdateres og ændres. Hvis vilkårene og/eller priserne ændres, vil Kunden blive informeret herom via e-mail eller via Websitet med en varslingsperiode, der mindst overstiger Kundens opsigelsesvarsel, jf. punkt 13.1. Opdaterede vilkår og priser træder i kraft for Kunden ved Kundens fornyelse af en aftaleperiode. De til enhver tid gældende vilkår og priser findes endvidere på Websitet.

 

12.

Meddelelser

12.1

Meddelelser skal fremsendes til Udbyderen på e-mail adressen: support@toolkitplus.dk.

 

13.

Fornyelse og ophør

13.1

Kunden binder sig for én aftaleperiode ad gangen. Aftaleperiodens længde er angivet i den konkrete aftale mellem Kunden og Udbyderen. Såvel Kunden som Udbyderen kan til enhver tid med mindst en (1) måneds varsel til udgangen af en aftaleperiode opsige Kundens adgang til Servicen. Opsiges Servicen ikke, fornys aftalen automatisk med en ny aftaleperiode med samme varighed som den tidligere aftaleperiode.

 

13.2

Udbyderen er berettiget til uden varsel at bringe Kundens adgang til Servicen til øjeblikkeligt ophør ved ophævelse i tilfælde af Kundens misligholdelse af nærværende brugervilkår.

 

14.

Overdragelse

14.1

Udbyderen er berettiget til frit at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand. Udbyderen er endvidere berettiget til frit at anvende underleverandører.

 

15.

Lovvalg og værneting

15.1

Nærværende vilkår er underlagt dansk ret.

 

15.2

Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med Servicen eller nærværende vilkår, skal afgøres ved de  almindelige domstole ved Københavns Byret.

Toolkit+

Produkt
Pris
Support

Kontakt

31 13 55 44 info@toolkitplus.dk
Book en online demo
Prøv gratis i 30 dage

COPYRIGHT © 2012

|

TOOLKIT+ ER EN SERVICE UDBUDT AF MYSOLUTIONSPACE APS

|

MÅLØV BYVEJ 229

|

2760 MÅLØV

|

DANMARK